آموزش نیروهای متخصص

تمام پرسنل مجموعه در طول سال در آموزش مداوم و به روزهستند تادرتمامی سطوح ارایه خدمات با کیفیت صورت پذیرد.