خدمات بعداز فروش

تمام محصولات پس از فروش ، شامل خدمات بعداز فروش بوده و درصورت عیب ظاهری و نقص فنی استرداد و جایگزین ارسال میگردد.


درواحد لجستیک تمام تلاش دست اندرکاران مجموعه بارگیری مناسب ودقیق است تا محصولی بدون عیب ونقص به خریداران محترم برسد.